Centrum Medyczne Popularna Bednarczyk


   Godziny otwarcia:

   Poniedziałek - Piątek

   8:00 - 18:00

Badania na broń

Badania lekarskie osoby ubiegającej się lub posiadających zezwolenie na pracę z bronią obejmują:

 1. ogólną ocenę stanu zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem:
  • pracy układu nerwowego
  • stanu psychicznego
  • pracy narządu wzroku
  • pracy narządu słuchu oraz utrzymania równowagi
  • pracy układu ruchu
 2. badania specjalistyczne i pomocnicze:
  • konsultację lekarza psychiatry posiadającego stosowne uprawnienia w ramach medycyny pracy
  • konsultacje innych specjalistów, a także badania specjalistyczne, które lekarz uzna za niezbędne w wyniku przeprowadzonych badań oraz wywiadu medycznego

Badanie psychologiczne pacjenta w związku z pracą z bronią obejmuje:

 • ocenę rozwoju intelektualnego
 • badanie cech osobowości z uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych, stresowych
 • określenie poziomu dojrzałości społecznej

Odwołanie od decyzji

Tryb odwoławczy od decyzji przysługuje osobie badanej oraz Komendantowi Wojewódzkiemu Policji.

Odwołanie wraz z uzasadnieniem wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia lekarskiego za pośrednictwem lekarza lub psychologa, który wydał orzeczenie. Dokument składa się do Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy, a w przypadku gdy odwołanie dotyczy orzeczenia lekarskiego wydanego w WOMP – do instytutów badawczych w dziedzinie medycyny pracy.

Wymagane dokumenty:

 • dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość
 • aktualne orzeczenie ZUS lub orzeczenie komisji orzekającej o stopniu niepełnosprawności – w przypadku osób pobierających świadczenia rentowe lub posiadających stopień niepełnosprawności.

Inne wymagania

 • okulary, soczewki kontaktowe, aparat słuchowy – w przypadku ich używania
Scroll to Top